• Телефон: +381 36 601 200

Потврда број: 350-26/2017- од дана 24.02.2017 Урбанистички пројекат за хотел "Славија"