• Телефон: +381 36 601 200

Потврда број: 350-234/17 од дана 26.10.2017.год. за реконструкцију и доградњу станова бр. 13 и 14 у поткровљу објекта на к.п.бр. 394/25 К.О. Врњачка Бања