• Телефон: +381 36 601 200

Потврда број: 350-11/1 од дана 03.04.2018.год. Урбанистички пројекат за доградњу и реконструкцију стамбеног објекта бр. 4 на к.п.бр. 491/1 K.O. Врњачка Бања - Крстић Бобан