• Телефон: +381 36 601 200

Урбанистички пројекат за вишепородични стамбени објекат спратности П+4+Пк, на к.п.бр. 523/1 К.О. Врњачка Бања