• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НАМЕЊЕНОГ ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ НА К.П.БР. 987/8 К.О. ВРЊАЧКА БАЊА