ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Локална самоуправа
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

Локална самоуправа је аутономни систем управљања локалним заједницама, конституисаним на ужим деловима државне територије. Она је истовремено оригинерна и основна организација власти. Развијеност локалне самоуправе је и један од услова демократије и правне државе. Како је самоуправа локалним заједницама право грађана обично гарантовано уставом, за државу оно значи обавезу да створи услове за континуирано функционисање локалне заједнице као целине.

У Србији, јединице локалне самоуправе су општине, градови и град Београд, како пише у Уставу РС из 2006. године који одређује положај јединица локалне самоуправе, надлежност општина, правне акте које доноси, органе, надзор над њеним радом и заштиту. Закон о локалној самоуправи разрађује ове категорије, тако и обавезу Републике односно територијалне аутономије да обезбеде средства јединици локалне самоуправе када извршава права и дужности из круга поверених послова. Такође, Законом о министарствима из 2007. године предвиђа се формирање Агенције за развој инфраструктуре локалне самоуправе као стручне службе Владе РС чији је циљ равномерно подстицање развоја и унапређење инфраструктуре локлне самоуправе повезивањем финансијских организација, представника надлежних органа других земаља, градова и општина и одређивањем тзв. приоритетних инвестиционих пројеката. 

Општина Врњачка Бања је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и Статутом.
Општина је правно лице са седиштем у ул.Крушевачка бр.17, бр. тел: 036 / 611-300,  036 /611-304, 036 /601-200, webmail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., сајт Општине vrnjackabanja.gov.rs
Општина је основна територијална јединица у којој се остварује  локална самоуправа која је способна да преко својих органа самостално врши права и дужности из своје надлежности.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, управљају пословима Општине у складу са законом и овим Статутом.
Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе преко одборника у Скупштини општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдума и других облика учешћа грађана у обављању послова Општине  у складу са Уставом, законом и овим Статутом. (link Ustav, zakon ols, statut)
На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо.
Општина има своје симболе - грб и заставу.
Симболи општине и начин њихове употребе, уређују се посебном одлуком  Скупштине општине.
Застава и грб Општине могу се истицати само уз државне симболе.
У службеним просторијама органа Општине, симболи општине - грб и застава,  могу се истицати уз државне симболе.

 

 Grb Opstine Vrnjacka Banja Zastava Opstine Vrnjacka Banja
Грб општине Застава општине

 

Органи Општине у вршењу послова из своје надлежности користе печат.
Печат има облик круга у чијој је средини грб Републике Србије.
Текст печата исписује се на српском језику и ћириличким писмом. Пречник печата износи 32мм.
Текст печата исписује се у  концентричним круговима око грба Републике Србије.
У спољном кругу печата исписује се назив Републике Србије. У првом следећем кругу исписује се назив органа општине. Седиште органа општине исписује се у дну печата.
Изузетно, орган може користити један печат мањег пречника, а о потреби постојања малог печата одлучује руководилац органа, односно овлашћено тело или орган, у складу са законом.
Општина има празник.
Дан – Празник Општине Врњачка Бања је 14. јул- свети Врачи, на који је 1868. године основано Основателно фундаторско друштво лековите кисело - вруће воде у Врњцима.
Слава општине Врњачка Бања је 28. јул – Св. Кирик и Јулита.

Рад органа Општине је јаван. Јавност рада обезбеђује се на начин утврђен Статутом Општине и другим актима органа Општине.
Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени.

Надлежности утврђене Уставом и законом  (link statut)

Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
1) доноси програме развоја општине и појединих делатности;
2) доноси просторни план општине;
3) доноси урбанистичке планове;
4) доноси буџет и усваја завршни рачун;
5) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада,  контролише  и наплаћује изворне приходе у складу са законом;
6) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће и уређење и одржавање спољашњег изгледа стамбених и пословних објеката у општини, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање, оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој територији или  организује обављање ових делатности у складу са законом;
7) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
8) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
10) доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у општини, промовише економске потенцијале општине;
11) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
13) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
14) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника;
15) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији Општине, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
16) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
17) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
18) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите, које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
19) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
20) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
21) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
22) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
23) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
24) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
25) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
26) управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
27) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
28) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
29) образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;
30) ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;
31) стара о остваривању, заштити и унапређењу људских права, доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;
32) подстиче и помаже развој задругарства;
33) организује службу правне помоћи грађанима;
34) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање;
35) прописује прекршаје за повреде општинских  прописа;
36) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине;
37) уређује организацију и рад мировних већа;
38) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
39) помаже рад и сарађује са организацијама и удружењима грађана, ако је то у интересу грађана;
40) уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање;
41) установљава јавна признања и додељује награде организацијама и појединцима у складу са посебном одлуком;
42) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим Статутом.

За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба свог становништва Општина може основати предузећа, установе и друге организације који врше јавну службу.
У вршењу послова из своје надлежности Општина може поједине послове из своје надлежности поверити предузећу, установи или другој  организацији, која врши јавну службу.
Општина може уговором на начелима конкуренције и јавности, поверити правном или физичком лицу обављање појединих послова из своје надлежности
Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и Општинска управа.
Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим Статутом.

 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.